menu
Daily Bits Email

The email you entered is already receiving Daily Bits Emails!

?i M? Nhân

?i M? Nhân

?i M? Nhân

$0
?i M? Nhân  Screenshot?i M? Nhân  Screenshot?i M? Nhân  Screenshot?i M? Nhân  Screenshot

?i M? Nhân mobile là game nh?p vai ki?m hi?p cho smartphone v?i d?y d? nh?ng tinh tuý c?a dòng game “ Ki?m hi?p tình duyên” trên PC v?i d? ho? d?p, tinh t? di kèm v?i gameplay hay, sâu s?c. Nh?ng tr?i nghi?m d?c s?c c?a game mà b?n không th? b? qua: -S?m 1 thú cu?i làm b?n d?ng hành: b?n có co h?i s? h?u nh?ng linh thú huy?n tho?i trong truy?n thuy?t nhu Li?t Di?m, Xích Phong, Bôn Lôi. -Ch?n cho mình m? n? ua thích: h? th?ng m? n? d?ng hành là d?c di?m d?c dáo c?a game v?i 12 m? nhân s?c nu?c nghiêng tr?i th?i Xuân thu – Chi?n qu?c -PK: PK dã tay kh?p th? gi?i game cung nhu trong các ph? b?n và s? ki?n d?c bi?t di?n ra m?i ngày. ?i M? Nhân mobile mang d?n nh?ng tr?n d?u PvP vô cùng gay c?n mà b?n không th? b? l? -Tr? thành T?n Vuong: tham gia Vuong Thành Chi?n và chi?n th?ng d? t? thành T?n Vuong c?a game,b?n s? có quy?n l?c tuy?t d?i Gia nh?p c?ng d?ng ?i M? Nhân mobile d? c?p nh?t * Chú ý: ? l?n d?u tiên m? game, game s? yêu c?u update thêm d? li?u, vui lòng ch? cho d? li?u du?c t?i v? hoàn ch?nh d? vi?c tr?i nghi?m game du?c hoàn h?o nh?t.

BitsDuJour is for People who Love Software
Every day we review great Mac & PC apps, and get you discounts up to 100%
Follow Us
© Copyright 2024 BitsDuJour LLC. Code & Design. All Rights Reserved. Privacy Policy