menu
Daily Bits Email

The email you entered is already receiving Daily Bits Emails!

didongthongminh

didongthongminh

Di Ð?ng Thông Minh là h? th?ng kinh doanh nhu?ng quy?n bán l? Smartphone, Ph? ki?n chính hãng và s?a ch?a d?ch v?, là d?i tác c?a các hãng di?n tho?i chính hãng l?n t?i Vi?t Nam nhu: Apple, Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi,…

H? th?ng bán l? Di Ð?ng Thông Minh hi?n có tr? s? chính t?i d?a ch?: 119 Thái Th?nh, Phu?ng Th?nh Quang, Qu?n Ð?ng Ða, tp Hà N?i và chi nhánh t?i 701 Lê H?ng Phong, P10, Q10, tp H? Chí Minh

Thành l?p t? nam 2012, tr?i qua g?n 10 nam phát tri?n, Di Ð?ng Thông Minh dã tr? thành di?m d?n quen thu?c c?a khách hàng yêu công ngh? trên toàn qu?c v?i các s?n ph?m di?n tho?i, máy tính b?ng, Smartphone chính hãng uy tín ch?t lu?ng. Th?i di?m hi?n t?i h? th?ng dã có 17 c?a hàng nhu?ng quy?n + 4 trung tâm b?o hành tr?i dài kh?p toàn qu?c t?o s? thu?n ti?n cho khách hàng.

Member since: Thursday, August 4, 2022

Website: https://didongthongminh.vn/

Company: Công Ty C? Ph?n Vi?n Thông Di Ð?ng Thông Minh

BitsDuJour is for People who Love Software
Every day we review great Mac & PC apps, and get you discounts up to 100%
Follow Us
© Copyright 2024 BitsDuJour LLC. Code & Design. All Rights Reserved. Privacy Policy