menu
Daily Bits Email

The email you entered is already receiving Daily Bits Emails!

Du an Dragon Pearl Long An

Du an Dragon Pearl Long An

https://www.dragonpearl.land/ website chinh thuc Du an Dragon Pearl do Cong ty Co phan Bat dong san Duc Hoa Dong (thanh vien cua Green Global Group – Tap doan Toan Cau Xanh) lam chu dau tu. Dragon Pearl Long An la Khu do thi hon hop kieu mau cao cap, quy hoach phat trien gom Nha pho - Biet thu - Chung cu thap tang nam ngay tren Truc duong Tinh lo 10, Xa Duc Hoa Dong, Huyen Duc Hoa, Tinh Long An. Dragon Pearl co quy mo 49 ha, phat trien ra thi truong Long An 1.768 san pham gom nha pho; biet thu; shophouse va 1 phan khu can ho. Du an duoc quy hoach bai ban, mang hoi tho hien dai moi me, nang dong, he thong noi khu duoc trai nhua 12m, 2 ben via he duoc trong cay xanh voi mat do cao, tao nen mot khong gian mat me va tiem nang phat trien bac nhat khu do thi ve tinh phia Tay Sai Gon.
Tinh lo 10, xa Duc Hoa Dong, huyen Duc Hoa, tinh Long An.
Phone: 081 999 7676

Member since: Wednesday, December 15, 2021

Website: https://www.dragonpearl.land/

BitsDuJour is for People who Love Software
Every day we review great Mac & PC apps, and get you discounts up to 100%
© Copyright 2023 BitsDuJour LLC. Code & Design. All Rights Reserved. Privacy Policy