menu
Daily Bits Email

The email you entered is already receiving Daily Bits Emails!

VnEdu Tra cuu diem hoc sinh

VnEdu Tra cuu diem hoc sinh

VnEdu-TraCuuDiem la mot trong nhung nen tang giao duc truc tuyen hang dau tai Viet Nam, cong cu huu ich giup hoc sinh va phu huynh co the de dang tra cuu diem cua hoc sinh tren toan quoc. Voi su phat trien cua cong nghe thong tin, viec tra cuu diem truc tuyen da tro nen pho bien va tien loi hon bao gio het. Diem so duoc cap nhat lien tuc tu cac co so giao duc va dua vao he thong de nguoi dung co the de dang truy cap va kiem tra.
De su dung VnEdu-Tracuudiem.com hoc sinh va phu huynh chi can truy cap vao trang web, chon tinh thanh, nhap so dien thoai va ho ten sau do bam Tra Cuu. Ket qua diem thi, diem cac mon hoc, diem kiem tra 15 phut, diem kiem tra 1 tiet, diem hoc ky, ket qua ren luyen, ket qua hoc tap...se hien thi tren man hinh sau 30s.
Vnedu-TraCuuDiem cho phep hoc sinh va phu huynh kiem tra diem truc tiep tu co so du lieu cua Bo Giao duc va Dao tao, dam bao tinh chinh xac va dang tin cay. Khong con tinh trang sai sot trong viec ghi nhan diem hay thong tin khong chinh xac tu giao vien.
Vnedu Tra cuu diem la mot cong cu hoan toan mien phi, giup tiet kiem thoi gian va cong suc, nang cao tinh chinh xac va theo doi tien do hoc tap cua hoc sinh. Cung kham pha va trai nghiem VnEdu-TraCuuDiem chung toi de co them co hoi hoc tap va phat trien ban than nhe!
Thong tin lien he:
Dia chi: Mac Thai To, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi 100000
Email: vnedutracuudiem@gmail.com
#vnedutracuudiem #vnedutradiem #Vnedu_Tra_Cuu_Diem #Tra_Cuu_Diem #tracuudiem
Website:
https://vnedu-tracuudiem.com/
https://twitter.com/vnedutracuudiem
https://www.reddit.com/us...tracuudiem
https://500px.com/p/vnedutracuudiem
https://www.flickr.com/pe...racuudiem/
https://gab.com/vnedutracuudiem
https://www.youtube.com/@...diem/about
https://flipboard.com/@vnedutracuudiem/
https://sites.google.com/...dutradiem/
https://vnedutracuudiem.tumblr.com/
https://vnedutradiem.wordpress.com/
https://vnedutradiem.wixs.../my-site-1
https://vnedutradiem.mystrikingly.com/
https://vnedu-tracuudiem.blogspot.com/

Member since: Tuesday, December 26, 2023

Website: https://vnedu-tracuudiem.com/

BitsDuJour is for People who Love Software
Every day we review great Mac & PC apps, and get you discounts up to 100%
Follow Us
© Copyright 2024 BitsDuJour LLC. Code & Design. All Rights Reserved. Privacy Policy